Trieste - costruiamo una lista popolare alle prossime elezioni

13dic17:0020:00Trieste - costruiamo una lista popolare alle prossime elezioni#accettolasfida

Sala di via Fabio Severo

Dettagli evento

UNA LISTA POPOLARE ALLE PROSSIME ELEZIONI
Incontri pubblici in 50 città, anche a Trieste!

In campo per le prossime elezioni politiche ci sono, per ora, soltanto i soliti amici di banche, speculatori finanziari, evasori fiscali, ladri di stato, padroni sfruttatori, politici antidemocratici che costruiscono nuovi nazionalismi, razzismi e fascismi. In ossequio alle false ricette dell’austerità e del neoliberismo, altri ancora nell’ambiguità di chi non sa e non vuole realmente opporsi a un sistema che produce sfruttamento, precarietà, disuguaglianza e ingiustizie sociali, lo difendono nei fatti.
Ma sabato 18 novembre a Roma è successa una cosa straordinaria: in quattro giorni 800 uomini e donne, studenti, disoccupati, lavoratori, pensionati hanno dato vita ad una grande assemblea, accogliendo l’invito dell’ Ex OPG “Je so’ Pazzo” a mettersi in gioco e costruire una lista elettorale “di popolo”, e adesso siamo in tanti, già in 50 città, a voler condividere quest’idea folle quanto necessaria: trasformare il teatrino elettorale in un palcoscenico per tutti quelli che di solito possono essere solo silenziosi spettatori, per tutti noi.
Costruire una campagna elettorale che sia prima di tutto una campagna popolare dove a parlare siano le nostre lotte quotidiane, dove le voci siano di lavoratori, studenti, disoccupati, pensionati; una campagna che rafforzi il mutualismo e la solidarietà.

Dall’assemblea di Roma sono emersi i temi fondamentali che caratterizzeranno la nostra lista:
-Difesa della Costituzione, con particolare attenzione ai valori di
uguaglianza e solidarietà.
-Rottura con l’Unione Europea dei Trattati, che impone le peggiori
politiche antipopolari.
-Diritto al lavoro e il rispetto della dignità dei lavoratori, che passa
per la cancellazione delle leggi che negano il diritto a un lavoro
stabile e sicuro e a una pensione dignitosa.
-Cancellazione dell’obbligo del pareggio di bilancio dalla
Costituzione, redistribuzione della ricchezza, progressività fiscale,
lotta all’evasione fiscale.
-Lotta alla povertà, all’esclusione sociale, alla ghettizzazione.
-Tutela e affermazione del diritto alla casa, alla salute, all’istruzione.
-Solidarietà, antirazzismo, una degna accoglienza e diritti per i
migranti.
-Lotta alle discriminazioni di genere e alla violenza sulle donne, per
la parità dei diritti e la libertà di scelta delle donne.
-Difesa dell’ambiente, che passa per una radicale messa in
discussione del modello produttivo e di consumo della nostra
società, con investimenti ingenti sulla sicurezza e la salvaguardia
dei territori.
-Pratica attiva di un controllo popolare sulle istituzioni e le politiche
attuate, una pratica costante di attivismo, partecipazione, denuncia.

Anche a Trieste vogliamo partecipare a questo percorso di costruzione avviato dall’assemblea del 18 novembre a Roma.

PER QUESTO SIAMO TUTTI INVITATI AD INCONTRARCI NELLA SALA DI VIA FABIO SEVERO 14 (colonne azzurre)
MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE ALLE ORE 18.00
Interverrà una rappresentante di je so pazzo

“Comitato triestino promotore di una Lista Popolare alle elezioni”

ZA LJUDSKO LISTO NA PRIHODNJIH VOLITVAH
Javna srečanja v 50 mestih, tudi v Trstu

Za prihodnje volitve se napovedujejo za sedaj zgolj običajni prijatelji bank, finančni špekulanti, davčni utajevalci, državni tatovi, gospodarji izkoriščevalci, nedemokratični politiki. Z udinjanjem zgrešenim receptom varčnosti, finančne strogosti in neoliberalizma, ustvarjajo nove nacionalizme, fašizme in rasizma. V svoji dvoličnosti ne vedo, oziroma se nočejo zoperstaviti družbeni ureditvi, ki poraja izkoriščanje, prekernost, neenakost in socialne krivice.

In vendar se je v soboto, 18.novembra, v Rimu zgodilo nekaj neverjetnega: v samih štirih dneh se je na vabilo neapeljskega socialnega centra „Je so pazzo“ zbralo 800 moških in žensk, študentov, nezaposlenih, delavcev in upokojencev za veliko ljudsko skupščino, da bi stopili v areno in skupaj zgradili „ljudsko volilno
listo“. Zdaj nas je čedalje več. Zbrali smo se že v 50 mestih, da bi sodelovali pri norem načrtu, kjer naj vsi, ki so bili le pasivno gledalci, stopijo na oder in spregovorijo.

Pripravimo volilno kampanjo, ki naj bo zares ljudska, kar pomeni, da bo govorila o naših vsakodnevnih tegobah in bojih, kjer naj se čuje glas delavcev, študentov, nezaposlenih in upokojencev. Kampanja, ki naj okrepi ljudsko vzajemnost.

Rimska skupščina je podčrtala temeljne točke programa naše liste:
-Obramba ustave, s posebnim poudarkom na vrednote
nakopravnosti in solidarnosti.
-Prekinitev odnosov z EU in njenimi pogodbami, ki vsiljujejo
najslabše protiljudske ukrepe.
-Pravica do dela in dostojanstva delavcev, kar pomeni odpravo
zakonov, ki odrekajo pravico do stalne in varne zaposlitve ter
dostojanstvene pokojnine.
-Pravica do dela in dostojanstva delavcev, kar pomeni odpravo
zakonov, ki odrekajo pravico do stalne in varne zaposlitve ter
dostojanstvene pokojnine.
-Odprava obvezne izravnave državnega proračuna, ki so jo vnesli v
ustavo, pravična porazdelitev bogastva, progresivna obdavčitev, boj
davčnim utajam.
-Odločno proti revščini, družbeni odrinjenosti, getizacijiam.
-Priznanje pravice do stanovanja, zdravstva, izobrazbe
-Solidarnost in dostojen sprejem migrantov, boj proti rasizmu.
-Boj proti diskriminacijam po spolu, proti nasilju nad ženskami, za
enakopravnost in svobodno samoopredelitev žensk.
-Zaščita okolja, kar pomeni korenito spremembo proizvodnega in
potrošniškega sistema, krepke naložbe za varnost in ohranjanje
ozemlja.
-Aktivna praksa ljudskega nadzora nad delom političnih ustanov
preko aktivizma, svaril in
participacije.

TUDI V TRSTU ŽELIMO SODELOVATI PRI TEJ POBUDI,
ki jo je najavila rimska skupščina sredi novembra, zato
SMO VSI VABLJENI NA SREČANJE, KI BO V SREDO, (modri stolpi)
13.DECEMBRA, OB 18.URI V DVORANI NA UL. F. SEVERO 14
Srečanja se bo udeležil tudi predstavnik centra „Je so pazzo“

“Tržaški odbor za Ljudsko listo”

more

Ora

13 dicembre 2017 17:00 - 20:00(GMT+00:00)

Luogo

Sala di via Fabio Severo

Via Fabio Severo, 14, 34133 Trieste

Other Events

Lascia un commento