Candidata sindaco

Claudia Ortu

Sito

Candidatə

BENBIGA NOUHAILA
ARESU MASSIMO
CAVALLERI MARIA ANTONIETTA
DEIANA SALVATORE
CONCU TERESA
DERIU NATALINO
FODDIS STEFANIA
DREUX MIRANDA FERNANDES THOMAS
MACIS VIVIANA
FANCELLO GIOVANNI
MILANOVIC SABRINA
INATELLI MAURO
MONNI SARA
MATZEU ALDO
MURA SIMONA
MEMOLI MAURIZIO
MURGIA MARISA
SAVASTANO NICCOLO’
MURRU ADELE
SERRA BRUNO
PEREIRA JULIA
TAMBURINI ANTONIO
PORCEDDA SABRINA
USALA GIAN PAOLO PIETRO
TODDE MARIA TERESA
VAN KLEIJ REINIER
VIRGILIO ANTONINA
ZACCHEDDU CARLO